CANKURTARMA VE HAVUZ TALİMATI – Rota Yapı Yönetim
Profesyonel Site-Apartman-İş Merkezi ve Rezidans Yönetimi
İlkadım/Samsun info@rotayonetim.com
1

CANKURTARMA VE HAVUZ TALİMATI

07/05/2014 Yayım Tarihli TSSF Cankurtarma Talimatı ( Değişiklik 05/10/2017 )

TÜRKİYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU

CANKURTARMA TALİMATI

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

AMAÇ

Madde 1- (1) Bu Talimatın amacı, ülkemizde deniz, göl, yapay ve doğal tüm iç sularda, kıyılarda, havuzlarda, su parklarında ve bu faaliyetlere birleşik olarak gerekli durumlarda karada da gerçekleştirilebilecek su üstü ve sualtı arama kurtarma çalışmaları ile bu çalışmalar kapsamında kullanılacak can kurtarma ve ilkyardım tekniğinin, eğitiminin, çalışma ve uygulamalarının, kullanılacak yardımcı araç ve gereçlerin, sporcuların yetiştirilmesinin, çalışma yapılan yerlerde güvenliğin sağlanmasına ilişkin standartların belirlenmesi, bu konuda çalışacak olan eğitim merkezlerinin, eğitim kurum ve kuruluşlarının ve eğitmenlerinin eğitim ve eğitmenlik kurallarının belirlenmesi, havuz, göl, deniz ve yapay iç suların kıyılarında yapılan su sporlarının ve bu alanları kullanan kişilerin katıldığı etkinliklerle ilgili güvenlik önlemlerinin alınması ve denetiminin gerçekleştirilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

KAPSAM

Madde 2- (1) Bu Talimat, Federasyonun uluslararası federasyonlara üyeliğinden doğan görev ve yetkileri çerçevesinde, ülkemizde deniz, göl, yapay ve doğal tüm iç sularda, kıyılarda, havuzlarda, su parklarında ve bu faaliyetlere birleşik olarak gerekli durumlarda karada da gerçekleştirilebilecek su üstü ve sualtı arama kurtarma çalışmaları ile bu çalışmalar kapsamında kullanılacak can kurtarma ve ilkyardım teknikleri ve eğitimleri ile ilgili olarak Federasyondan yetki belgesi alarak çalışacak olan; cankurtarma eğitim merkezlerinin, cankurtaran ve eğitmenlerin, her türlü havuz ve su parkları işletmelerinin, sahil ve kıyı işletmelerinin, spor kulüplerinin, üniversitelerin can kurtarma eğitim birimleri ile ulusal ve uluslararası kurallara göre yapılacak yarışmalarda yarışacak sporcuların uyması gereken ön koşul ve standartların, bu birimler ve kişilerin denetlenme ve belgelendirilme açısından uyacakları kurallar ile yetkilendirilme usul ve esaslarını kapsar.

DAYANAK

Madde 3- (1) Bu Talimat, 21/5/1986 tarih ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesine, 3/4/2014 tarih ve 28961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Ana Statüsüne ve 28/1/2006 tarih ve 26063 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

Madde 4- Bu Talimatta geçen;

 1. a) (Değişik:12/5/2016 -Tal/1. md.) Altın cankurtaran: Açık deniz, göl, doğal ve yapay iç sular ile havuzlarda güvenliği sağlayan ve hayat kurtarmaya yardım etmek için temel eğitime sahip görevliyi,
 2. b) Altın eğitmen: Bronz, Gümüş, Altın cankurtaran ve cankurtaran eğitmeni eğitimi programlarını uygulayan eğitmeni,
 3. c) Bronz cankurtaran: Havuzlarda ve su parklarında güvenliği sağlayan ve hayat kurtarmaya yardım etmek için temel eğitime sahip görevliyi,
 4. d) Bronz eğitmen: Bronz ve gümüş cankurtaran eğitim programlarını uygulamakla yetkili eğitmeni,
 5. e) Cankurtarma Eğitim Kurum ve Kuruluşları: Cankurtarma ve ilk yardım eğitim merkezlerini, üniversite cankurtarma eğitim birimlerini, spor kulüplerini,
 6. f) Cankurtarma Eğitim Merkezi: Türk Ticaret Kanununa göre kuruluşunu tamamlamış, cankurtarma, su üstü ve sualtı arama kurtarma ve ilkyardım teorik ve pratik eğitimlerini vermeye yetkili kurum ve kuruluşları,
 7. g) CMAS: Dünya Sualtı Etkinlikleri Konfederasyonunu,
 8. h) Federasyon: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunu (TSSF),
 9. i) Federasyon Başkanı: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanını,
 10. j) Gümüş cankurtaran: Deniz, göl, doğal ve yapay iç suların kıyıları ile havuzlarda güvenliği sağlayan ve hayat kurtarmaya yardım etmek için temel eğitime sahip görevliyi,
 11. k) Gümüş eğitmen: Bronz, gümüş ve altın cankurtaran eğitim programlarını uygulamakla görevli eğitmeni,
 12. l) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,
 13. m) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,
 14. n) ILS: Uluslararası Cankurtarma Federasyonunu,
 15. o) ILSE: Avrupa Uluslararası Cankurtarma Federasyonunu,
 16. p) İlkyardımcı: Temel ilkyardım, harici kalp masajı ve suni solunum uygulamasını bilen sertifikalı uzmanı,
 17. q) İlkyardım eğitmeni: Federasyonun ilkyardımcı eğitim programını uygulayan eğitmeni,
 18. r) İlkyardım eğitmen eğiticisi: Federasyonun ilkyardım eğitmen eğitimi programını uygulayan eğitmeni,

ö) (Değişik:12/5/2016 -Tal/1. md.) Risk yönetim planı: Her türlü havuz, su parkı, doğal ve yapay iç sular, sahil ve kıyı işletmelerinin yetkili risk yöneticisinin (işletmecisinin) mevzuat ile bu Talimattaki ilke ve standartlar çerçevesinde hazırlamak zorunda olduğu planı içeren belgeyi,

 1. s) Spor Kulübü: Dernekler Kanununa göre kuruluşunu tamamlamış, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonuna tescilli olan spor kulüplerini,
 2. r) Sporcu cankurtaran: Cankurtarma spor karşılaşmalarına katılan lisanslı sporcuları,
 3. s) Üniversite Cankurtarma Eğitim Birimleri: Üniversitelerin bünyelerinde kurulan ve konu ile ilgili amatör faaliyet gösteren öğrenci toplulukları ve kulüpleri ile Federasyonun yönetim kurulu tarafından denkliği kabul edilen Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunu ve suda hayat kurtarma ile ilgili derslerin okutulduğu bölümlerini,

ş) Yetki belgesi: Bronz, gümüş ve altın cankurtaran eğitimleri ile ilkyardımcı eğitimleri ve

sınavları ile bronz, gümüş cankurtaran eğitmen eğitimleri veren cankurtarma eğitim kurum ve

kuruluşlarına Federasyon tarafından verilen belgeyi,

 1. t) Yönetmelik: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma Yönetmeliğini,
 2. u) (Ek fıkra:12/5/2016 -Tal/1. md.) Resmi Kurum: Federasyon haricindeki idari ve mülki amirler

ile kolluk kuvvetleri ve diğer ilgili, yetkili tüm kamu kurumlarını,

ü) (Ek fıkra:12/5/2016 -Tal/1. md.) Risk Değerlendirme Raporu: Her türlü havuz, su parkı, doğal

ve yapay iç sular ile sahil ve kıyı işletmelerinin, uluslararası standartlar gereğince ILSE

tarafından sertifikalandırılan Risk Değerlendirme Görevlisinden bedeli karşılığı alınan,

gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlara da sunmak zorunda olduğu, işyerinde var olan ya da

dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan

faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol

tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları içeren yıllık raporu,

 1. v) (Ek fıkra:12/5/2016 -Tal/1. md.) Risk Değerlendirme Görevlisi: ILSE tarafından Risk

Değerlendirme Görevlisi olarak sertifikalandırılan ve Federasyon tarafından da yetki belgesiyle

yetkilendirilen kişiyi,

 1. y) (Ek fıkra:12/5/2016 -Tal/1. md.) Yüzme Suyu: Yetkili makamlarca yüzmeye açıkça izin

verilen veya yüzmenin yasaklanmadığı ve geleneksel olarak çok sayıda insanın yüzdüğü havuz,

doğal ve yapay iç sular, akarsu, göl, baraj gölü ve deniz suyunu,

 1. z) (Ek fıkra:12/5/2016 -Tal/1. md.) Yüzme Alanı: Yüzme suyunun bulunduğu alanı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Cankurtarma Eğitim Kurum ve Kuruluşu Açma,

Yetki Belgesi Alma Koşulları ve Gerekli Ekipmanlar

CANKURTARMA EĞİTİM KURUM VE KURULUŞU AÇMA, YETKİ BELGESİ ALMA KOŞULLARI

Madde 5- (1) Cankurtarma ve cankurtarma eğitmeni eğitimi verebilmek için Federasyondan yetki belgesi alınması zorunludur. Yetki belgesi süresi 1 (bir) takvim yılı olup 01 Ocak- 31 Aralık tarihleri arasını kapsar.

(2) Cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşları açma ve yetki belgesi almak için dilekçe ekinde istenecek belgeler:

 1. a) Cankurtarma eğitim merkezi açma ve yetki belgesi alma koşulları:

1) Vergi levhası aslı veya mali müşavir onaylı sureti

2) (Değişik:12/5/2016 -Tal/2. md.) Kuruluş sözleşmesinde “su sporları veya cankurtarma veya ilkyardım eğitimleri vermek” ibaresinin bulunduğunu kanıtlayan ticaret sicil gazetesi veya esnaf sanatkarlar odasından aslı veya noter onaylı sureti (İlk iki bendde belirtilen belgelerden herhangi birisinde veya sunulacak bir resmi belgede iştigal konusunun belirtilmiş olması yeterlidir),

3) Sorumlu işyeri sahibinin / müdürün ve eğitmenlerin imza beyannameleri aslı veya noter onaylı sureti,

4) Bünyesinde en az gümüş eğitmen seviyesinde eğitmenle yapılan iş sözleşmeleri aslı veya noter onaylı sureti,

5) Yönetim Kurulu tarafından o yıl için belirlenmiş olan yetki belge bedeli ile eğitmen ödentilerinin Federasyonun banka hesabına yatırıldığına dair makbuz.

 1. b) Spor kulübü açma ve yetki belgesi alma koşulları:

1) Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerince verilen ve kulübün sualtı dallarında çalışma yapabileceğini gösteren güncel tarihli tescil belgesi aslı.

2) (Değişik:12/5/2016 -Tal/2. md.) Cankurtarma eğitimlerinin verilmesine dair kulübün yönetim kurulu kararı aslı veya noter onaylı sureti, (İlk iki bendde belirtilen belgelerden herhangi birisinde veya sunulacak resmi bir belgede iştigal konusunun belirtilmiş olması yeterlidir).

3) Bünyesinde en az gümüş eğitmen seviyesinde eğitmen veya eğitmenlerle yapılan iş sözleşmeleri aslı veya noter onaylı sureti,

4) Kulüp yetkilisi ve eğitmenlerin imza beyannamesi aslı veya noter onaylı sureti,

5) Yönetim Kurulu tarafından o yıl için belirlenmiş olan yetki belge bedeli ile eğitmen ödentilerinin Federasyonun banka hesabına yatırıldığına dair makbuz.

 1. c) (Değişik:12/5/2016 -Tal/2. md.) Üniversitelerde cankurtarma eğitimleri ile ilgili birimler ve denklik koşulları:

1) Üniversitelerin fakülte, yüksekokul ve sualtı ile ilgili diğer birimlerinde; “suda hayat kurtarma” ile ilgili dersin okutulduğuna dair bölüm müfredatının yazılı olduğu onaylı belge,

2) Üniversitelerin fakülte, yüksekokul ve ilgili diğer birimlerinde; “suda hayat kurtarma” ile ilgili dersi vermekle yetkili öğretim elemanının en az TSSF/ILS Gümüş Cankurtaran Eğitmen belgesine sahip bulunduğuna ve bu eğitim biriminde kadrolu ya da sözleşmeli kadrolu olduğuna dair ilgili bölüm yetkilisi tarafından onaylanmış görev yazısı aslı,”

(3) (Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ a) Cankurtarma eğitmenleri bir yıl içinde bağlı olduğu Yetkili Cankurtarma Eğitim Merkezleri ve Federasyona en az 15 gün önceden yazılı bildirim yapmak kaydı ile en fazla 2 kez yetkili merkez değişikliği yapabilir. Aksi durumda en az 6 ay süre ile Yetkili Cankurtarma Eğitim Merkezlerinde eğitmen olarak görev alamazlar.

(4) (Ek fıkra:05/10/2017-Tal/1. md./ a) Yetkili Cankurtarma Eğitim Merkezleri tarafından Federasyona, yerleşik adresi bulunan bir ofis adresinin faaliyet adresi olarak bildirilmesi zorunludur. (Deniz hava, kara vb.herhangi bir taşıt adres olarak bildirilemez; eğitim faaliyetleri bu ve benzeri taşıtlarda gerçekleştirilemez.)

(5) (Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ a) Yetkili Cankurtarma Eğitim Merkezleri, Disiplin Kurulu tarafından verilmiş olan para cezasını ödemeden yetki belgesi verilmez.

(6) (Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ a) Cankurtarma eğitmeni, Disiplin kurulu tarafından verilmiş olan para cezasını ödemeden faaliyette bulunamaz, yetki belgesine kaydı yapılmaz.

(7) (Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ a) Disiplin Kurulunun vermiş olduğu para cezasını ödemeyenler Federasyondan hiçbir belge talep edemez, faaliyette bulunamazlar.

(8) (Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ a) Tüm ödentilerini ödemiş ve belge noksanı olmayan Yetkili Cankurtarma Eğitim Merkezi yetki belgesi verilir.

(9) (Ek fıkra:12/5/2016 -Tal/2. md. – Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ a) Yetkili Cankurtaran Eğitim Merkezi bünyesinde, en az bir tanesi gümüş eğitmen belgesine sahip olmak şartı ile aşağıdaki koşullarda eğitmen görevlendirilebilir.

 1. a) Eğitim Merkezi, her yıl Federasyon Yönetim Kurulunca belirlenen yıllık eğitmen vize harcını ödemek suretiyle bünyesinde bir tanesi en az gümüş eğitmen olmak üzere en fazla beş eğitmen çalıştırabilir.
 2. b) (Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ a) Yetkili Cankurtarma Eğitim Merkezi, bir tanesi en az gümüş eğitmen olmak üzere toplam beş eğitmenden fazlasını ancak yeni yetki belgesi almak suretiyle açacakları şubelerde çalıştırabilir. Bir şubede en fazla beş eğitmen çalıştırılabilir.

CANKURTARMA EĞİTİM KURUM VE KURULUŞU AÇMA VE YETKİ BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ EKİPMANLAR

Madde 6- (1) (Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ b) Yetkili Cankurtarma Eğitim Merkezi açma ve yetki belgesi almak için cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşlarında bulunması zorunlu ekipmanlar:

 1. a) Akademik ve pratik çalışmalar yapmaya uygun en az 12 kişilik derslik
 2. b) Televizyon, bilgisayar, slayt makinesi, projeksiyon ya da tepegöz, video gibi görsel sunum için teknik donanım,
 3. c) Yazı Tahtası,

ç) İlkyardım Çantası,

 1. d) En az 5 Lt’lik oksijen tüpü, bağlantı aparatı ve rezervuarlı maske aparatları,
 2. e) İlkyardım eğitimlerinde kullanılacak manken ve yardımcı malzemeleri,
 3. f) Cankurtarma eğitimi için kullanılacak yardımcı malzemeler,

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İlkyardım Çantası ile İlkyardım ve

Su Eğitim Mankenleri Standardı, Yardımcı Malzemeler

İLKYARDIM ÇANTASI

Madde 7- (1) (Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ c) Yetkili Cankurtarma Eğitim Merkezlerinin bulundurmak zorunda olduğu ilkyardım çantasının;

 1. a) Su geçirmez kumaş, alüminyum/metal ya da plastik kutudan imal edilmiş olması,
 2. b) Sarı, turuncu ya da kırmızı renkleri olması,
 3. c) Steril malzemeleri koymak için bölmelerinin bulunması,

ç) Üzerinde ulusal ya da uluslararası ilkyardım simgesi bulunması ya da “ ilkyardım çantası” yazması gerekmektedir.

İLKYARDIM ÇANTASINDA BULUNMASI GEREKEN MALZEMELER

Madde 8- (1) (Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ d) İlkyardım çantasının içinde bulunması gereken malzemeler listesi:

CİNS

ADET

1.

Steril Gazlı Bez

10

2.

Yara temizleyici 50 ml

1

3.

Sargı Bezi

2

4.

Makas

1

5.

Fener

1

6.

Düdük

1

7.

Not Kağıdı – kalem

1

8.

CPR maskesi

1

9.

Steril eldiven

2

10.

Yanık kremi

1

11.

Boyunluk

1

12.

Yara bandı (Muhtelif)

20

13.

Alüminyum Battaniye

1

14.

Elastik bandaj

1

15.

Turnike Lastiği

1

İLKYARDIM EĞİTİM MANKENLERİ STANDARDI Madde 9- (1) (Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ e) Yetkili Cankurtarma Eğitim Merkezlerinin ilkyardım eğitiminde kullanacakları mankenin aşağıdaki özelliklerde olması gerekmektedir.
 1. a) Burnu yumuşak plastikten sıkıştırılabilen veya kapatılabilen, ağız ve burun
boşluğundan hava akışı olan, ağızdan ağza ve ağızdan buruna yapay solunum yapmaya uygun olması,
 1. b) Solunum uygulaması esnasında ciğerlerin hareketi gözle görülebilmesi,
 2. c) Yalnızca doğru pozisyonda hava yolu açılabilmeli ve yapay solunum
uygulanabilmeli, ç) Anatomik olarak kalp masajı baskı noktaları doğru hissedilebilmelidir. MANKEN KULLANIM KOŞULLARI Madde 10- (1) (Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ f) Yetkili Cankurtarma Eğitim Merkezleri yetişkin, çocuk ve bebek boylarından birer adet manken bulundurmak zorundadırlar. Aynı manken üzerinde yetişkin ve çocuk ayarı yapılabiliyorsa bu model manken ve bebek boyunda birer adet manken bulundurmak zorundadırlar. (2) Manken kullanımı esnasında, öğrencilerin ağız salgılarının birbirine bulaşmasını engellemek amacıyla, tek yönde hava akışına izin veren ağız koruyucularının kullanılması, eğitimlerin sonunda ciğerlerin yenileriyle değiştirilmesi ve yüzlerin her bir kişinin kullanımında sonra dezenfektanlarla silinmesi zorunludur. SUDA KULLANILACAK EĞİTİM MANKENİ STANDARDI Madde 11- (1) (Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ g) Yetkili Cankurtarma Eğitim Merkezlerinin sudaki eğitimlerinde kullanacakları mankenin su dolu ağırlığı asgari 40kg olmalı ve hem tamamen pozitif hem de tamamen negatif yüzerlik sağlanabilecek şekilde ayarlanabilmelidir. YARDIMCI MALZEMELER Madde 12- (1)(Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ ğ) Yetkili Cankurtarma Eğitim Merkezlerinin bulundurmak zorunda oldukları yardımcı malzemeler:
 1. a) Kurtarma Kemeri: en az iki adet
 2. b) (Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md. ğ) Kurtarma Topu: En az bir adet, 15-25 metre yüzebilen ipe bağlı file içerisinde minimum 30 cm çapında plastik top
 3. c) (Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md. ğ) Kurtarma ipi: En az bir adet, en az 15-25 metre uzunluğunda yüzebilen ipten imal edilmiş ve özel torbasında atılabilir ve atılırken otomatik olarak açılan ip ve torbası,
ç) Eğitmen üniforması,
 1. d) En az 6 takım maske, palet ve şnorkel.
 2. e) En az 1 adet sedye
 3. f) En az 1 adet battaniye
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Cankurtaran ve Cankurtaran Eğitmeni Giysi Kural ve Koşulları CANKURTARAN GİYSİ KURAL VE KOŞULLARI Madde 13- (1) Her türlü havuz işletmeleri, su parkları, sahil ve kıyı işletmelerinde çalışan cankurtaranların çalışma saatleri içerisinde üniforma giymesi zorunludur. (2) (Değişik:12/5/2016 -Tal/3. md.) Cankurtaranın üniformasının, t-shirt, atlet, uzun kollu t-shirt ya da montunun zemini parlak sarı renkte olması, sırt kısmında ve iki omuz arasında “LIFEGUARD veya CANKURTARAN kelimesinde her bir harf kalın ve koyu renkte ve her bir harfi en az 65 mm yüksekliğinde” yazması zorunludur. Turistik alanlarda veya yabancılara hizmet verilen diğer yerlerde cankurtaran yazısı İngilizce “LIFEGUARD” ya da hizmet verilen topluluğun ana dilinde yazılabilir. (3) Cankurtaranın üniformasının, şort, mayo ya da eşofmanının zemini kırmızı renkte olması, bel kısmında, sarı renkler kullanılarak “Cankurtaran” yazması zorunludur. Turistik alanlarda ve yabancılara hizmet verilen diğer yerlerde Cankurtaran yazısı İngilizce “LIFEGUARD” ya da hizmet verilen topluluğun ana dilinde de yazılabilir. (4) Gölgelik alan bulunmayan yerlerde ve/veya direkt güneş altında görev yapan Cankurtaranın, zemini kırmızı renkte ve ön kısmında sarı renkte “Cankurtaran” yazan şapka giymesi zorunludur. CANKURTARAN EĞİTMENİNİN GİYSİ KURAL VE KOŞULLARI Madde 14 – (1) Cankurtaran eğitmeninin, eğitimleri esnasında üniforma giymesi zorunludur. (2) Cankurtarma eğitmeninin üniformasının rengi ve modeli federasyon tarafından belirlenir ve resmi internet sitesinden duyurulur. BEŞİNCİ BÖLÜM Cankurtaran, Cankurtaran Eğitmeni, İlkyardımcı, İlkyardım Eğitmeni ve İlkyardım Eğitmen Eğiticisi Eğitimlerine Katılma Ön Koşulları SPORCU CANKURTARAN Madde 15- (1) Sporcu cankurtaran olmak için, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Sporcu Lisans, Tescil, Vize, Transfer ve Kulüp Tescil Talimatına göre lisanslı sporcusu olmak zorundadır. Sporcu cankurtaranlar profesyonel olarak çalışamazlar. BRONZ CANKURTARAN Madde 16- (1) Bronz cankurtaran eğitimi alacakların uyması gereken koşullar;
 1. a) 18 yaşını doldurmuş olmak,
 2. b) En az ilköğretim veya ilkokul mezunu olmak ve bunu belgelemek,
 3. c) Cankurtaran eğitimi yapmasında engel bulunmadığına ilişkin sağlık bildirim formunu imzalayarak beyan etmek (Ek cümle:12/5/2016 -Tal/4. md.) (Engelli olup da Federasyonun Sağlık Kurulunca hazırlanan rehberde belirtilen engeliyle ilgili dal uzman (Federasyon Sağlık Kurulu)hekiminden, yine rehberde belirtilen kriterler çerçevesinde değerlendirilerek sağlık açısından uygunluk raporu alındığı takdirde, cankurtaranlık veya cankurtaran eğitmenliği için başvurulabilir),
ç) Bu Talimatın 31 inci maddenin (2) nci fıkrasında belirtilen becerileri yapabilmek. GÜMÜŞ CANKURTARAN Madde 17- (1) Gümüş cankurtaran eğitimi alacakların uyması gereken koşullar;
 1. a) 18 yaşını doldurmuş olmak,
 2. b) En az ilköğretim veya ilkokul mezunu olmak ve bunu belgelemek,
 3. c) Bronz cankurtaran belgesine sahip olmak,
ç) Cankurtaran eğitimi yapmasında engel bulunmadığına ilişkin sağlık bildirim formunu imzalayarak beyan etmek. ALTIN CANKURTARAN Madde 18- (1) Altın cankurtaran eğitimi alacakların uyması gereken koşullar:
 1. a) 19 yaşını doldurmuş olmak,
 2. b) En az ilköğretim veya ilkokul mezunu olmak ve bunu belgelemek,
 3. c) Cankurtaran eğitimi yapmasında engel bulunmadığına ilişkin sağlık bildirim formunu imzalayarak beyan etmek,
ç) Gümüş cankurtaran belgesine sahip olmak,
 1. d) Federasyonun en az 3 yıldız dalıcı belgesine sahip olmak,
 2. e) En az 6 ay gümüş cankurtaran olarak çalışmış olmak ve çalışmasını işyerinden onaylı işyerinde çalışma bildirim belgesini ibraz etmek.
İLKYARDIMCI Madde 19- (1) İlkyardımcı eğitimi alacakların uyması gereken koşullar;
 1. a) 15 yaşını doldurmuş olmak,
 2. b) En az ilköğretim veya ilkokul mezunu olmak ve bunu belgelemek.
Mesaj Gönder
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Merhaba
Bilgi Almak İstiyorum.